ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន៖ ការបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកនយោបាយ ឥទ្ធិពល និងដំណើរការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ មានជាភាសាខ្មែរ

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន៖ ការបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកនយោបាយ ឥទ្ធិពល និងដំណើរការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ មានជាភាសាខ្មែរ

អរគុណចំពោះអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ សម្រាប់ការបកប្រែជាភាសាខ្មែរ

 1. ទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់៖ ការបង្កើតឲ្យមានយុទ្ធនាការឃោសនាតាមបែបឌីជីថល
 2. បញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោត៖ ទិន្នន័យនយោបាយអំពីអ្នក
 3. ការរំលោភបំពាន, ការលេចធ្លាយ និង ការលួចយកទិន្នន័យ៖ ភាពប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃទិន្នន័យរបស់អ្នកបោះ
 4. ការធ្វើតេស្ត A/B៖ ពិសោធន៍ក្នុងយុទ្ធនាការផ្ញើសារ
 5. អេបយុទ្ធនាការឃោសនា៖ ចុចដើម្បីចូលរួម
 6. ការតាមដានពីភាគីទីបី៖ ឃុគឃី, ប៊ីខិន, ការស្គេនស្នាមក្រយ៉ៅដៃ និងវិធីសាស្ត្រជាច្រើនផ្សេងទៀត
 7. ការស្តាប់តាមឌីជីថល៖ គំនិតដកស្រង់ចេញពីបណ្តាញសង្គម
 8. ការកំនត់គោលដៅទីតាំងភូមិសាស្រ្ត៖ គុណតម្លៃផ្នែកនយោបាយនៃទីតាំងរបស់អ្នក
 9. ឥទ្ធិពលតាមរយៈលទ្ធផលនៃការស្វែងរក៖ ឆ្ពោះទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោត ដើម្បីស្វែងរកចម្លើយ
 10. ទូរទស្សន៍ដែលអាចប្រាស្រ័យបាន (Addressable TV)៖ នរណាកំពុងមើលនូវអ្វីដែលអ្នកកំពុងមើល?
 11. ទូរស័ព្ទស្វ័យប្រវត្តិ និងការផ្ញើរសារតាមទូរស័ព្ទ៖ ការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 12. ទម្រង់ចិត្តវិមាត្រ៖ ការបញ្ចុះបញ្ចូលតាមរយៈបុគ្គលិកលក្ខណៈ
 13. បច្ចេកវិទ្យានៅថ្ងៃអនាគត៖ វិធីសាស្ត្រនាពេលអនាគតក្នុងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធនាការឃោសនា