Bayanan mutane: Amfani da su wajen janyo ra’ayin siyasar mutane